Nieuws

Do’s and dont’s voor leidinggevenden bij (preventie van) ziekteverzuim

Er zijn twee mogelijkheden, je kiest voor het eigen-regie-model, waarbij je zelf de verzuimpreventie- en begeleiding verzorgt en je je laat bijstaan door een gecertificeerde bedrijfsarts. Of je kiest voor het vangnetmodel (onder regie-model). In dat model leg je de uitvoering van de verzuimbegeleiding bij een arbodienst neer. In deze situatie zal er veel contact zijn tussen de externe-casemanager en de zieke werknemer. Maar ook dan ben en blijf je eindverantwoordelijk als werkgever. 

En welk model je ook kiest de direct leidinggevende speelt een essentiële rol! Daarom tips bij de rol van de leidinggevende bij het voorkomen van verzuim en als er toch iemand ziek is.

Preventie van verzuim en de rol van de leidinggevende

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat bijna 1,3 miljoen werknemers in Nederland last hebben van burn-out klachten. Dit resulteert in een kostenpost van 2,8 miljard euro per jaar. 45% van de werknemers geeft aan dat er op het werk aanvullende maatregelen tegen stress nodig zijn. Toch herkent slechts een op de vijf leidinggevenden dreigende uitval. Niet alleen werk maar ook de  thuissituatie kan aanleiding geven tot uitval. Denk aan financiële problemen, baanverlies van een partner, een scheiding, problemen met kinderen, een verslaving, ernstige ziekte directe familieleden. Vaak weet een leidinggevende dat niet en dat is jammer.

De do’s van preventie. Wat kan de leidinggevende doen om uitval te voorkomen?

 • Heb aandacht voor de medewerkers, vraag ook van tijd tot tijd hoe het thuis gaat, toon interesse, probeer een idee te krijgen van de thuissituatie;
 • Wees alert op tekenen die wijzen op een alcohol- en drugsverslaving;
 • Zijn er problemen in de thuissituatie, blijf dan in gesprek en denk mee over oplossingen; 
 • Zorg ervoor dat collega’s begrip voor elkaar hebben en bijvoorbeeld werkzaamheden voor elkaar willen opvangen. 
 • Geef aandacht aan Duurzame inzetbaarheid; 
 • Geef aan dat het mogelijk is om gebruik te maken van een open spreekuur bij de bedrijfsarts;
 • Geef aan dat het mogelijk is om in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon als er sprake is van agressie of seksuele intimidatie;
 • Zorg voor voldoende autonomie. Uit onderzoek blijkt dat gebrek aan autonomie een grote stressfactor is. Geef dus voldoende vrijheid, maar stimuleer ook zelfreflectie.
 • Maak verzuim en gezondheid onderdeel van het voortgangsgesprek of ‘’bilateraaltje’’  
 • Bewaak de psychische conditie van thuiswerkers, zie dit artikel  

De dont’s bij het voorkomen van uitval

 • Geen verzuimbeleid, geen kennis van leidinggevenden over gespreksvoering;
 • Geen bedrijfscultuur die een gesprek mogelijk maakt over werk en privé;
 • Geen communicatie richting medewerkers over de vertrouwenspersoon of open spreekuur bedrijfsarts;
 • Leidinggevenden die het altijd te druk hebben en niet openstaan voor een gesprek;
 • Het alleen maar aandacht hebben voor de productiviteit, medewerker stelt zich aan;
 • Geen enkel inzicht over verzuimcijfers en de oorzaak van uitval.

Hoe de leidinggevende verzuim kan verkorten, de do’s

 • Hou contact met je zieke werknemer, blijf in gesprek, liefst een keer per week. Hiermee toon je interesse, hou je je collega betrokken en kan je bespreken welke ondersteuning mogelijk geboden kan worden; 
 • Ga in gesprek met een werknemer als er meer dan drie keer per jaar sprake is van (kort) verzuim; 
 • Zorg voor een goed begeleide terugkeer naar de werkvloer, met name bij langduriger verzuim; 
 • Voer de verplichtingen uit die de werkgever heeft bij de Wet Verbetering poortwachter; 
 • Praat collega’s bij over de voortgang van het verzuim van de zieke collega, betrek de zieke collega bij de werkbespreking, voorkom dat de zieke collega zich op afstand voelt staan.  

Wat moet een leidinggevende vooral niet doen; de dont’s

 • Vragen wat de zieke medewerker precies mankeert;
 • Druk uitoefenen om snel weer aan het werk te gaan;
 • Een oordeel vellen over de mate en oorzaak van arbeidsongeschiktheid en denken bedrijfsarts te zijn;   
 • Vragen welke taken een zieke medewerker wel zou kunnen uitvoeren. Dit is in strijd met de AVG, de nieuwe Arbowet en een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens uit 2016; 
 • Geen contact onderhouden, de medewerker overal van buiten sluiten.

Wat kan Willems Personeels- & Organisatieadvies voor u betekenen?

Wij hebben bij diverse klanten verzuimprotocollen opgesteld en besproken met de leidinggevenden. Daarnaast kunnen wij de regie-rol overnemen. Wij fungeren dan als casemanager, begeleiden de leidinggevenden, arbeidsongeschikte werknemer en communiceren met de bedrijfsarts. Of bij de vangnetconstructie zijn wij procesbegeleider,  bewaken het traject en zorgen dat ieder de juiste stappen neemt bij arbeidsongeschiktheid die de wet voorschrijft.

Meer weten, ideeën uitwisselen, sparren? 
Bel Luc Willems 06 41297624 of mail alex@lwpa.nl 

#lwpa #hrm #verzuim #arbeidsongeschiktheid #casemanager #leidinggevende #verzuimpreventie #werkstress