Nut, noodzaak en verschil van PAGO en PMO

Nieuws

Nut, noodzaak en verschil van PAGO en PMO

Duurzaam inzetbaar zijn is van belang voor medewerker en werkgever. Twee medische onderzoeken dragen bij aan die inzetbaarheid. Beide onderzoeken zijn bedoeld om organisatiebreed inzicht te krijgen in gezondheidsrisico’s om zo verzuim en produktieverlies te voorkomen. Deze twee zijn;     

 • PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek)
 • PMO (Preventief Medisch Onderzoek) 

PAGO en PMO: wat houdt het in

Volgens de Arbowet is het verplicht om medisch onderzoek aan te bieden aan medewerkers. Dit kan zowel een PAGO als een meer uitgebreid PMO zijn. Let op; het is voor medewerkers niet verplicht om hier aan mee te doen, tenzij dit in de CAO is opgenomen. 

Een PAGO is er op gericht de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van werknemers in kaart te brengen. Deze risico’s volgen uit de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Doel van een PAGO is gezondheidsschade op te sporen die is ontstaan, of kan ontstaan door deze arbeidsrisico’s. De bedrijfsarts adviseert over de inhoud van een PAGO en geeft aan hoe vaak het nodig is. 
Een PMO onderzoekt naast de werkgerelateerde risico’s ook de algehele gezondheid van je medewerkers, hun levensstijl en conditie. Ook werkstress wordt meegenomen. Hiermee kan veel meer input worden verkregen voor een actief gezondheidsbeleid en het streven naar duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie. 

Het PMO kan bestaan uit;

 • biometrisch onderzoek, gewicht, bmi, bloeddruk, hartfilmpje;
 • een vragenlijst over gezondheid en welbevinden; 
 • lichamelijk onderzoek in relatie tot de beroeps specifieke risico’s;
 • leefstijl;
 • een persoonlijk advies. De werknemer ontvang een rapport over zijn of haar gezondheid in relatie tot een vergelijkbare groep mensen. Indien nodig maakt een individueel verbeterplan onderdeel uit van het rapport; 
 • een algemene rapportage aan werkgever. Hier wordt anoniem een beeld geschetst van de (gemiddelde) gezondheidssituatie van de medewerkers. Hiermee komt er input voor een gezondheid- en duurzame inzetbaarheidsbeleid. Ook kan aan de slag gegaan worden met maatregelen in het Plan van Aanpak van de RI&E.

Verschillen tussen PAGO en PMO

 • Organisatie
  Een PMO wordt door de werkgever samen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de bedrijfsarts voorbereid. Gezamenlijk wordt de inhoud vastgesteld en worden de vervolgacties in het bedrijf vastgelegd. Bij een PAGO is dit overleg met or of pvt niet verplicht.
 • Preventie
  Een PMO onderzoekt niet alleen de actuele gezondheid van medewerkers, maar dient ook preventief te werken. De werknemers krijgen inzicht in de risico’s voor hun gezondheid en wat zij eventueel kunnen doen of laten om hun gezondheid op termijn te beschermen. Een PAGO beperkt zich tot onderzoek en is minder preventief
 • Levensstijl
  Bij een PMO is ook aandacht voor de geestelijke conditie, psychosociale arbeidsbelasting en de levensstijl, belangrijke zaken voor het goed kunnen functioneren op het werk. Dit neemt de PAGO dus niet mee.

Wat kan Willems Personeels en Organisatieadvies voor jou betekenen?                                                                            

Wij kunnen je helpen bij het bepalen van het doel van het onderzoek, de opzet, uitwerking en het plan van aanpak na verwerking van resultaten. 

Hulp nodig? Vragen? Sparren? 
Bel Luc Willems 06 41297624 of mail naar Alex Lahpor alex@lwpa.nl 

Interessante artikelen

Het Minimumloon stijgt met 10,15 % op 1 januari 2023

Om werken lonender te maken, verhoogt het kabinet per 1 januari 2023 het minimumloon in een keer met 10,15%. Voor een medewerker met een fulltime dienstverband van 21 jaar of ouder wordt het minimumloon € 1934,40 per maand.

Uit de praktijk: wél of geen recht op een transitievergoeding?

Regelmatig bereikt ons de vraag of er altijd een transitievergoeding moet worden betaald. Zijn er geen uitzonderingen?

Fiscale aftrek scholingskosten wordt vervangen door STAP-budget

Tot het einde van dit jaar is het mogelijk om scholingskosten voor je huidige of een nieuw beroep af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting.