De NOW3 regeling; 1 oktober 2020 – 1 juli 2021

COVID-19

De NOW3 regeling; 1 oktober 2020 – 1 juli 2021

Ondanks de vaccinaties blijft de Coronacrisis voorlopig nog aanhouden. Om ondernemers te ondersteunen en om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden heeft de Overheid de NOW3 regeling aangekondigd. Dit steunpakket is vanaf 16 november 2020 bij het UWV aan te vragen en  bestaat uit drie termijnen van 3 maanden. De regeling vergoed wederom een (groot) deel van de loonkosten van vast en flexibel personeel. De eerste termijn ging met terugwerkende kracht in per 1 oktober 2020. Ook nu weer is het doel van de regeling banen behoud. Maar ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie. Minder vrijblijvend dan de eerder pakketten en er geld een inspanningsverplichting voor scholing.

De regeling zelf kent drie tijdvakken
 

Regeling en tijdvak

Aanvraagperiode  + omzetverlies

tegemoetkoming

NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021

 • Tussen 16 november en 13 december 2020.
 • Minimaal 20% omzetverlies over 3 maanden

maximaal 80% van de loonsom

NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021

 • Tussen 15 februari en 14 maart 2021
 • Minimaal 20% omzetverlies,

maximaal 85% van de loonsom

NOW3.3: van 1april tot 1 juli 2021

 • Tussen 17 mei en 13 juni 2021
 • Minimaal 20% omzetverlies,

maximaal 85% van de loonsom


Afbouw loonsom per periode van de baan.

Door de ernst van de crisis is besloten om af te zien van een afbouw van de maximale vergoedingen. In plaats daarvan wordt de maximale vergoeding voor de tweede en derde periode zelfs vergroot naar 85% van de loonsom. 

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De loonsom wordt met 40% verhoogd als opslagpercentage voor kosten als pensioen, vakantiegeld, werkgeverslasten. De loonsom met opslagpercentage wordt vermenigvuldigd met het verwachte omzetverlies in procenten per tijdsperiode (zie voorbeeldberekening). 

Voorbeeldberekening voorschot tegemoetkoming NOW3.2 van 1 januari 2021 tot 1 april 2021;

 • U verwacht een omzetverlies van 50% over 3 maanden.
 • De totale sv-loonsom over juni 2020 bedroeg € 20.000.-
 • Dit wordt met 40% verhoogd tot € 28.000.-
 • 50% van € 28.000 is € 14.000.- Hiervan wordt uiteindelijk 85% als tegemoetkoming uitgekeerd ofwel € 11.900.- per maand. 
 • 80% van deze € 11.900 wordt als voorschot uitgekeerd, dus voor iedere maand € 9.520.- Over de hele periode van 3 maanden is dat € 28.560.-

Dit voorschot wordt waarschijnlijk in twee betalingen uitgekeerd. Het eerste voorschot krijgt u twee tot vier weken nadat uw aanvraag door het UWV is goedgekeurd. 

Hou er bij het aanvragen van de NOW rekenening mee dat een TVL subsidie over dezelfde periode wordt meegerekend als omzet!

Betaling

Net zoals in NOW regeling 1 en 2 wordt eerst een voorschot betaald. Dat voorschot bedraagt maximaal 80%. Later volgt dan de eindafrekening gebaseerd op de werkelijke loonsommen en het werkelijke omzetverlies. 

"De belangrijkste kenmerken van de NOW 3 regeling"


Inspanningsverplichting. 

De werkgever heeft een inspanningsplicht om mensen die hun baan gaan verliezen naar nieuw werk te begeleiden en te scholen. Bij ontslag moet de scholing of het werk naar werk traject gemeld worden aan het UWV. Doet een werkgever dat niet dan volgt een boete van 5 procent op de verstrekte NOW-uitkering. Een mogelijkheid om dat scholingstraject in gang te zetten is het aanvragen van een ontwikkeladvies. De medewerker vraagt dat aan en deze aanvraag kan vanaf 1 december 2020 gedaan worden. Het ontwikkeladvies kent een maximum bedrag dat de overheid vergoed.  De aanvraag zelf doet de werknemer (samen met werkgever). Bij de NOW aanvraag moet een verklaring over scholing  afgelegd worden.

Doorbetaling van loon

De werkgever betaalt zijn werknemers 100% door en informeert de werknemers over een toegekende aanvraag. De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.

Geen dividend, bonus ed

Wil een werkgever van de NOW 3 regeling gebruik maken dan mag over 2020 geen dividend, winstuitkering of bonus uitgekeerd worden aan aandeelhouders, bestuur en directie. Deze voorwaarde geldt overigens alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is, of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.

Bedrijfseconomisch ontslag

Bij bedrijfseconomisch ontslag tijdens een periode, moet de loonkostensubsidie in die periode voor 100% worden terugbetaald. 

Wat kunnen wij voor u doen?

Bij het hele traject voor de NOW 3 regeling inclusief de communicatie naar uw personeel, de  scholingsinspanning en het werk-naar-werk traject kunnen wij uondersteunen.

Voor vragen over HR en de NOW regeling bel Luc Willems op 06 41297624 of mail l.willems@lwpa.nl

#lwpa  #now3  #covid-19  #omzetverlies  #hrm  #scholing  #ontwikkeladvies #uwv