Aanvraag werktijdverkorting in verband met coronavirus

COVID-19

Aanvraag werktijdverkorting in verband met coronavirus

Voor wie is de aanvraagwerktijdverkorting bedoeld?            

De werktijdverkorting is bedoeld voor werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is. Deze werknemers blijven in dienst van werkgever. Over de niet gewerkte uren wordt een WW-uitkering betaald aan de werkgever. De werktijdverkorting kan alleen aangevraagd worden voor werknemers voor wie de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor oproepkrachten met een nulurencontract, uitzendkrachten en werknemers die ziek zijn kan er geen werktijdverkorting aangevraagd worden. Voor zieke medewerkers geldt de normale loondoorbetalingsverplichting.
 

Feitelijke aanvraag vergunning werktijdverkorting

Een vergunning voor werktijdverkorting wordt afgegeven door het ministerie van SZW. Aanvragen kan alleen digitaal door het invullen van een aanvraagformulier. Verder moet er een 2de formulier (bijlage) ingevuld worden. Op dit formulier vult de werkgever in voor welke werknemers de vergunning aangevraagd worden en wat hun werkuren zijn die vervallen en/of die gedeeltelijk gewerkt worden. 

Onderaan staan de linkje naar de betreffende documenten en sites. Let op: vul alle vragen correct in en motiveer duidelijk de aanvraag tot werktijdverkorting.


Toekennen vergunning

Heeft SZW de juiste informatie binnen dan volgt binnen 2 weken na het indienen van de digitale aanvraag een antwoord. Gaat SZW-akkoord en er is er een vergunning dan kunnen bedrijven WW-uitkeringen bij het UWV aanvragen. De vergunning wordt voor perioden van steeds 6 weken (de vergunningsperiode) toegekend en in totaal met een maximum van 24 weken.

Gaat SZW niet akkoord en is er geen vergunning dan kan er geen verdere procedure opgestart worden. 
 

Informeer de werknemer

Is de vergunning binnen dan moet de werknemer geïnformeerd worden over de volgende stap in de procedure. UWV gaat ervanuit dat werknemer WW-rechten heeft opgebouwd. Van deze opgebouwde WW-rechten wordt de werktijdverkorting betaald. Heeft de medewerker geen WW-rechten opgebouwd dan zal UWV ook geen uitkering verstrekken. Op het betreffende formulier moet de werknemer wel zijn / haar handtekening plaatsen voor akkoord. Zo weet ook het UWV dat de medewerker op de hoogte is van de aanvraag tot deeltijdverkorting. 


Aanvraag bij het UWV

Geeft SZW de vergunning af en is de medewerker op de hoogte van de aanvraag tot werktijdverkorting? Dan kan de link gedownload worden waarop de werkgever de persoonlijke gegevens per medeweker noteert. Dit formulier moet ondertekend worden door de werknemer.

Als werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt het UWV de WW-uitkeringen (eerste 2 maanden 75 % van het maandloon, daarna 70 % van het maandloon) aan de werkgever over.


Procedure en (normale) wachttijd

  1. Verkrijgen vergunning SZW: 2 weken
  2. Aanvraag WW-uitkering UWV voor de werknemer: maximaal 6 weken
  3. Uitkeren 1ste gelden UWV vanaf datum aanvraag


Verlenging vergunning

Bij de 1ste aanvraag wordt de vergunning toegekend voor een periode van maximaal 6 weken. Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering? Dan kan het UWV nog 3 x de werktijdverkorting toepassen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren. Een verlengingsaanvraag kan ingediend worden via de link in de e-mail met de toewijzing van de eerste werktijdverkortingsaanvraag. Let op! Het verzoek tot verlenging van de werktijdverkorting moet uiterlijk vóór het einde van de eerste periode van zes weken opgestuurd zijn.


Loondoorbetaling tijdens de vergunningsperiode

Op dit moment (16 maart 2020) is het onduidelijk of werkgever wettelijk geacht wordt het salaris volledig – over de niet gewerkte uren – te betalen. Soms staan er afspraken hierover in de CAO of in een bedrijfsreglement. Over de hoogte van de doorbetaling zijn vragen aan Minister Koolmees gesteld. Ons advies - nu - is voor minimaal 70 % het bruto maandsalaris door te betalen over de niet gewerkte uren.


Financiële problemen bij doorbetaling loon

  1. Er is een mogelijkheid om borgkrediet aan te vragen. Neem hierover contact op met uw bank. 
  2. Maak gebruik van mogelijkheid BTW later af te dragen.
  3. Maak gebruik van mogelijkheid om later loonbelasting af te dragen. 

Over al deze drie genoemde mogelijkheden kan de accountant of administrateur meer vertellen. 


Linkjes naar de betreffende documenten en sites 

  • Ontheffing voor werktijdverkorting kan uitsluitend worden aangevraagd door gebruik te maken van een digitaal formulier. Als bijlage moet een lijst met de medewerkers worden toegevoegd.
  • Uitstel betalingen aan belasting: klik hier.

Opmerking: Houd er rekening mee dat er meer (nieuwe) berichtgeving vanuit de overheid komt over dit onderwerp.
Heeft u vragen over bovenstaande of andere P&O vragen. Bel of mail ons via 06 – 41 29 76 24 of alex@lwpa.nl